Vragen of advies? 033 - 46 91 223

Algemene voorwaarden

Begripsbepalingen

 

Valk
De eenmanszaak Valk Motorparts tevens handelend onder de naam Valk Motive, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Valk en een Klant ter zake van één of meer door Valk verkochte en te leveren auto- en motorfiets accessoires.

Voorwaarden                        
Deze algemene voorwaarden waarvan Valk de gebruiker is.

Klant                                      
De natuurlijke- of rechtspersoon die met Valk een overeenkomst heeft gesloten

Consument                          
De Klant die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Valk.

Overeenkomst op afstand    
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Valk georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Website                                 
De internetsites www.valkmotorparts.nl, www.valkmotorparts.de, www.valkmotorparts.com, www.valkmotorparts.be, www.valkmotive.be, www.valkmotive.de, www.valkmotive.com, www.valkmotive.fr, www.valkmotive.es, www.valkmotive.pt, www.valkmotive.it, www.valkmotive.fi, www.valkmotive.se, www.valkmotive.no, www.valkmotive.dk, www.valkmotive.pl, www.valkmotive.ru  en www.valkmotive.nl.

Bedenktijd                            
De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht                  
De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van Valk zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van de gesloten Overeenkomst.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van Valk worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Valk ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Valk en Klant zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde zaken.
In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen Voorwaarden.
Wanneer door Valk gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Klant kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Valk deze Voorwaarden soepel toepast.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten

De offertes en aanbiedingen die door Valk worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Indien de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij Valk zijn in te zien en zij op verzoek van Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze gegevens door Klant op een eenvoudige manier elektronisch duurzaam kunnen worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Valk. Valk is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere Voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Valk dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Valk kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
Op de Website getoonde afbeeldingen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende zaken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Valk kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Valk kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Valk op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere Voorwaarden te verbinden.
Zodra Klant bij Valk een bestelling heeft geplaatst ontvangt Klant via e-mail een orderbevestiging. Op de orderbevestiging vindt Klant een overzicht van de bestelde zaken, inclusief de verzendkosten.
Valk houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien de bestelling incompleet is ingevuld.
Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos doorgevoerd worden, mits de wijziging door Valk schriftelijk is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit niet het geval is, behoudt Valk zich het recht voor de aanvullingen en wijzigingen te weigeren dan wel extra kosten in rekening te brengen.
Indien Klant een of enige van zijn verplichtingen op grond van de met Valk gesloten Overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is Klant van rechtswege in verzuim. Als dan heeft Valk het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Valk tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Valk verder toekomende rechten.
Alle op de Website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
Aanbiedingen van Valk gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
Valk is bevoegd om bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden.

 

Artikel 3. Prijzen

De bij de zaken genoemde prijzen zijn in euro's, en inclusief BTW tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Zie hiervoor levering en retourneren op de Website voor verzendkosten. De administratie van Valk wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.
Valk is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd. De Klant dient deze kosten zelf te betalen.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:
Valk dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
of de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
Valk kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4. Betalingen

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de Website.
Aan de bestelling van Klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Valk.
Betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is deze tevens vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Valk is Klant een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Valk zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is Klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend conform Rapport Voorwerk II, onverminderd de bevoegdheid van Valk om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
Indien Klant met enige betaling in gebreke is, is Valk gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering. De facturen vormen tevens het garantiebewijs voor Klant.
Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Valk te melden.

 

Artikel 5. Levering

Valk zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van zaken.
Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, kan Valk contact opnemen met de Klant om in overleg deze te vervangen door een ander vergelijkbaar artikel. Indien dit niet plaatsvindt of niet mogelijk is, wordt op de factuur vermeldt dat het artikel is uitverkocht. Indien er sprake is geweest van vooruitbetaling wordt hierbij tevens vermeld dat het betaalde bedrag terug wordt gestort op de rekening van de Klant.
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af Valk.
Het risico van de zaken gaat op het moment van levering op Klant over.
Valk is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de Klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Valk.
De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling dan wel na ontvangst van de volledige betaling indien vooruitbetaling is overeengekomen, behalve voor zover de vertraging niet aan Valk kan worden toegerekend. Bij bestelling van door Valk te leveren zaken dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres dat Klant aan Valk heeft opgegeven.
Verzending zal (mits op voorraad) binnen vijf (5) werkdagen na plaatsing van de bestelling dan wel na ontvangst van de volledige betaling indien vooruitbetaling is overeengekomen, plaatsvinden. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Dit wordt duidelijk op de Website aangegeven.
Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Valk kan nadere informatie betreffende levertijden en verzendkosten vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
Valk is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door een door Valk ingeschakelde vervoerder. Bij verzending naar adressen buiten Nederland dient rekening te worden gehouden met een langere vervoersduur.
Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Valk zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.
Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs wordt Klant vooraf ingelicht. Klant heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde zaken gaat pas over, indien Klant al wat deze op grond van enige Overeenkomst aan Valk verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico van van de zaken gaat al op het moment van aflevering op Klant over.
Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald, mag Klant het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand
Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is Klant verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, dat binnen vierentwintig (24) uren na de ontdekking daarvan aan Valk te melden.
Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Klant dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.
Lid 2 blijft buiten toepassing indien Klant een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

 

Artikel 7. Reclames en retour

De Klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de Klant zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient dit te worden aangetekend op de begeleidende factuur en onmiddellijk ter kennis van Valk te worden gebracht, dan wel dient de Klant dit binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van de zaken Valk hiervan op de hoogte te stellen, gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging.
Overige reclames dienen per aangetekende brief binnen acht (8) dagen na ontvangst van de zaken aan Valk te worden gemeld.
Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan Valk zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de Overeenkomst.
Valk dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Valk indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
In alle gevallen geschiedt retourzending op een Valk te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de Klant, tenzij Valk de reclame gegrond verklaart.
Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Valk de keuze de desbetreffende zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
Het in artikel 11 bepaalde is hierbij tevens van toepassing.

 

Artikel 8. Herroepingsrecht

Het bepaalde in dit artikel is enkel van toepassing bij een Overeenkomst op afstand met een Consument.
Bij de aankoop van zaken heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de Consument.
Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Valk retourneren, conform de door Valk verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Valk dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de terugzending of herroeping waarbij de geretourneerde zaak in goede staat werd ontvangen, terugbetalen.
Valk behoudt het recht om geretourneerde zaken (binnen of buiten de herroepingsperiode van veertien (14) dagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer - het vermoeden bestaat dat - het artikel (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd, de verpakking (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd, gebruikt of door toedoen van de Klant is beschadigd.
Bij verzoek tot retournering dient vooraf per e-mail bij Valk melding gemaakt te worden van de naam van Klant, en het bestelnummer waaronder het artikel geleverd is. Valk zal daarna het retouradres aan Klant doorgeven. Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen.
Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
Restanten van zaken worden niet retour genomen.
Uitgesloten van het Herroepingsrecht zijn zaken:

die speciaal voor de Consument door Valk bij een derde worden besteld, dit zal aangegeven worden bij de betreffende zaken;
die door Valk tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de Consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

Artikel 9. Communicatie

Klant en Valk komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de Voorwaarden in artikel 2 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Valk zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Valk, dan wel tussen Valk en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en Valk, is Valk niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Valk.
Valk communiceert telefonisch met de Klant dan wel correspondeert met een Klant door middel van e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.
Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Website van Valk niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is Valk nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd zijn overige toekomende rechten, heeft Valk in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Klant zal dit schriftelijk worden medegedeeld. Valk zal in dit geval niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Valk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Valk niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Valk worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover Valk ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Valk gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11. Garantiebepalingen

Valk garandeert dat het geleverde artikel beantwoordt aan de Overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Voor levering van nieuwe zaken, onderdelen, materialen en accessoires daaronder begrepen, gelden verder geen andere garanties dan die welke door de fabrikant, importeur of toeleverancier zijn verleend en zoals vermeld in de aan de Klant verstrekte garantiebewijzen. De Klant heeft daarom het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid gedurende de door de fabrikant, importeur of toeleverancier verleende garantietermijn de geleverde zaak aan Valk aan te bieden ter vervanging of herstel, dit naar keuze van Valk.
Valk verbindt zich in het geval voldaan is aan het vorige lid, de ter vervanging/herstel aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij Valk hiertoe niet in staat is, in welk geval Valk tot terugbetaling van het desbetreffende factuurbedrag zal overgaan.
Op elektronische onderdelen wordt geen garantie verleend.
Een verzoek tot het verlenen van garantie wordt slechts door Valk in behandeling genomen indien dit verzoek binnen de geldende garantietermijn is ingediend. Tevens dient dit verzoek binnen veertien (14) dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in overleg met Valk en in de originele verpakking.
Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele, door Valk aan de Klant afgegeven factuur.
Ieder recht op garantie vervalt indien:

de zaken inmiddels zijn be-of verwerkt;
de Klant werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud;
de Klant onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot de merk en type aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;
de inbouw van de geleverde zaak ondeugdelijk heeft plaatsgevonden;
er sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaardspecificaties van de fabrikant;
er sprake is van ondeugdelijk en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer wordt gebruikt zoals wedstrijden etc. Hierbij valt ook te denken aan professioneel gebruik. Onder professioneel gebruik wordt verstaan alle gebruik ten behoeve van een beroepsuitoefening, het veelvuldig gebruik of het gebruik voor commerciële doeleinden.

De kosten voor wijziging in of reparaties van de geleverde zaken die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Valk door of namens de Klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Valk.
Bij garantiewerkzaamheden vallen onder de garantie de door Klant in redelijkheid gemaakte verzendkosten vanaf het adres van Klant naar Valk tot een maximum van de kosten die Valk zelf in rekening brengt bij verzending naar de Klant. Meer of andere kosten zijn voor eigen rekening van de Klant.
Wanneer Valk een garantie heeft ver­strekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van niet-inachtneming door de Klant van bedienings- en onderhoudsvoorschriften.
Het recht op vervanging komt Klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
Indien wederpartij Consument is, doen voornoemde leden niets af aan de rechten en vorderingen die Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Valk ten opzichte van Valk kan doen gelden op grond van dwingend consumentenrecht en/of de Overeenkomst op afstand.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Valk is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van de Klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst door Valk of indien deze op grond van dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Valk is. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Valk aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Valk toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

De aansprakelijkheid van Valk in overeenstemming met het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Valk.
De aansprakelijkheid van Valk is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval.
De aansprakelijkheid van Valk voor schade aangaande dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Valk gesloten verzekeringsovereenkomst hiervoor wordt uitgekeerd.
Valk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien Klant en de personen die Klant direct of indirect van de zaak gebruik laat maken, zich niet houden aan de waarschuwingen, gebruiksaanwijzingen en/of veiligheidsvoorschriften waaraan Klant en de gebruiker verplicht is zich aan te houden.
Valk is nimmer aansprakelijk voor in strijd met de wet, andere regelgeving of openbare orde zijnde uitgevoerde handelingen met behulp van bij Valk aangeschafte zaken.
Valk is nimmer aansprakelijk voor enige (gevolg)schade aan een voertuig door gebruik van door Valk geleverde artikelen en/of apparatuur tenzij er sprake is van grove schuld, grove nalatigheid dan wel opzet aan de zijde van Valk. De klant vrijwaart Valk voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van (gevolg)schade aan een voertuig die op enigerlei wijze is ontstaan door het gebruik van door Valk geleverde artikelen en apparatuur.
Valk is niet aansprakelijk voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de in catalogi of andere documentatie van Valk opgenomen gegevens.
Klant vrijwaart Valk tegen vorderingen uit welken hoofde ook ten opzichte van Valk van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat Klant bij Valk heeft besteld, tenzij Klant aantoont dat Valk voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.
In geen geval zal Valk aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen stagnatieschade, bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien Valk in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Valk ter uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
Het is mogelijk dat Valk op de Website internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Valk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
Na verloop van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de dag van levering, vervalt ieder recht van Klant tegenover Valk voor schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Valk.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

Klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Valk geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Valk garandeert niet dat de aan Klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel eigendomsrecht van derden.
Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de zaken en/of met betrekking tot de Website berusten bij Valk, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Het is Klant niet toegestaan gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Valk, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het artikel zelf.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Valk opgeslagen om de bestellingen te verwerken.
Klant heeft op elk moment het recht Valk te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. Valk kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Klant die via het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan Valk op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
Als Klant zich op de Website van Valk inschrijft, verplicht Klant zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de Voorwaarden op de Website. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens de bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van Valk op schadevergoeding.
Indien Klant toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die Valk voor Klant nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Valk en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen Valk kan Klant e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten, voor zover Klant daarmee instemt. Klant kan te allen tijde zijn toestemming respectievelijk aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Afmelden is online mogelijk via de e-mail.

 

Artikel 15. Klachten

Klachten dienen per e-mail gemeld te worden aan Valk met duidelijke uiteenzetting van de klacht. Valk probeert dan redelijkerwijs samen met Klant tot een oplossing te komen. Voor omruilen / vervangen gelden verder de punten genoemd bij de artikelen 7 en 8.
Valk beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen veertien (14) dagen na ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Valk.
Bij Valk ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Valk binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de bepalingen van de artikelen 11 en 12.

 

Artikel 16. Nederlands Recht en bevoegde rechter

Op elke door Valk gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing
Alle geschillen tussen Valk en Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de op grond van de wet bevoegde rechter.
Voormelde bepalingen zijn tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 17. Vindplaats en wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32109811 en zullen door Valk op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze Voorwaarden te downloaden en op te slaan via de Website.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Klant.
Valk behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via de Website en/of e-mail. Voor het geval Klant niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen en de Overeenkomst loopt nog, heeft deze het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) dagen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 18. Identiteit van Valk

De onderneming wordt gedreven door de eenmanszaak Valk Motorparts tevens handelend onder de naam Valk Motive, gevestigd aan de Henricapolder 3, 3825 LE  Amersfoort. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur op het telefoonnummer 0031 (0)33 46 91 223 of op het mailadres sales@valkmotorparts.com. De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32109811. Het BTW-nummer is

 

 

Privacystatement


PRIVACYSTATEMENT WWW.VALKMOTORPARTS.NL en WWW.VALKMOTIVE.NL

 

U wordt verzocht het hiernavolgende privacystatement zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

1. Gegevens onderneming en websites
De eenmanszaak Valk Motorparts tevens handelend onder de naam Valk Motive (hierna te noemen Valk), gevestigd aan de Henricapolder 3, 3825 LE  Amersfoort. De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32109811 en is eigenaar van de websites www.valkmotorparts.com en www.valkmotive.nl.

2. Wet Bescherming Persoonsgegevens
Valk gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de websites. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Valk houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u een relatie met Valk heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Valk verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Valk schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, door dit te melden bij navolgend adres: Valk Motorparts, Henricapolder 3, 3825 LE  Amersfoort.

3. Klantgegevens
In het kader van de bedrijfsvoering legt Valk gebruikergegevens vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven, worden deze gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Valk gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Valk zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Valk gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u persoonlijk gerichte aanbiedingen te doen, nieuwsbrieven en reclamematerialen toe te sturen en informatie (per post, e-mail of telefoon) te verschaffen, ook over aanbiedingen in samenwerking met andere bedrijven. Hierbij tracht Valk rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt, kunt u dit melden aan Valk.

4. Bezoekgegevens en cookies
Op de websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan Valk de inrichting van de websites optimaliseren. Valk maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Valk maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de websites kan beperken.

5. Third party cookies en Google analytics
Op de websites van Valk kunnen ook diensten van derden worden ingezet voor marketing -en analysedoeleinden. Deze kunnen eveneens cookies ("third party cookies") plaatsen om u tijdens het surfen regio -of themaspecifieke banners te kunnen tonen. U kunt het toelaten van "third party cookies" in de instellingen van uw browser deactiveren. Houdt u er wel rekening mee, dat dit de functionaliteit van andere websites dan die van Valk zou kunnen beïnvloeden. Valk maakt bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

6. Links met andere websites
Als u een externe link volgt waarmee u de websites verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat Valk geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Valk aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Valk er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Valk die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacystatements van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het privacystatement die voor de websites van Valk gelden. Valk raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

7. Beveiliging gegevens
Valk respecteert de privacy van iedere geregistreerde gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Valk. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Valk, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. Valk spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Valk is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Valk.

8. Algemene Voorwaarden
Valk hanteert Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Valk evenals het gebruik van/bezoek aan de websites. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden via de link op de websites.

9. Toepasselijk Recht
Op deze websites en privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van het privacystatement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Valk, neemt u dan contact op met het op de websites vermelde contactadres.


Valk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig de websites voor een update.


Versie 1.0 september 2011

 

 
 

Disclaimer

DISCLAIMER WWW.VALKMOTIVE.NL

 

Acceptatie
Deze disclaimer geldt voor de websites www.valkmotorparts.nl, www.valkmotorparts.de, www.valkmotorparts.com, www.valkmotorparts.be, www.valkmotive.de, www.valkmotive.com, www.valkmotive.fr, www.valkmotive.es, www.valkmotive.pt, www.valkmotive.it, www.valkmotive,fi, www.valkmotive.se, www.valkmotive.no, www.valkmotive.dk, www.valkmotive.pl, www.valkmotive.ru en www.valkmotive.nl. Door gebruik te maken van deze websites, accepteert u deze disclaimer. Indien u de inhoud van deze disclaimer niet accepteert, wordt u vriendelijk verzocht de website direct te verlaten.

Identiteit
Deze websites zijn is eigendom van de eenmanszaak Valk Motorparts tevens handelend onder de naam Valk Motive (hierna te noemen Valk), gevestigd aan de Henricapolder 3, 3825 LE  Amersfoort. De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32109811 en eigenaar van de websites www.www.valkmotive.nl, www.valkmotorparts.de, www.valkmotorparts.com en www.valkmotive.nl.

Informatie
Valk betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze websites, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De op of via de websites en aan de websites gekoppelde websites verstrekte informatie is geen aanbod of advies voor een specifieke situatie. De op deze websites opgenomen informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de op de websites verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Geen aansprakelijkheid
Valk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de websites of van de via de websites ter beschikking gestelde informatie. U als afnemer van de informatie bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt en niet worden overgedragen, verveelvuldigd, bewerkt of verspreid.

Derden
Uitsluitend ter informatie kunnen de websites hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Valk geen controle heeft. Valk draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Het vertonen van hyperlinks betekent ook niet dat er een samenwerking bestaat tussen Valk en de beheerders van die sites.

Mails
Valk garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Algemene Voorwaarden
Valk hanteert Algemene Voorwaarden voor zijn bedrijfsactiviteiten op de websites. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Valk evenals het gebruik van/bezoek aan de websites. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden via de link op de websites.

Toepasselijk recht
Op deze websites en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen op grond van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Intellectuele eigendom
Alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, welke samenhangen met door gebruiker op de websites gepubliceerde content, berusten uitsluitend bij de betreffende gebruiker en/of diens licentieverstrekker. Valk, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot de door Valk gepubliceerde content op de websites. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op andere bezoekers/gebruikers van de websites. De websites en alles wat erop staat mogen alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de websites overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Valk.

Wijzigingen
Valk mag de informatie op de websites, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Valk raadt u dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de websites is gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie 1.0 september 2011